Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường…

Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường…

“Nhân sinh cảm ngộ” không cầu mà được

“Nhân sinh cảm ngộ” không cầu mà được