Tại sao năm Kim lâu lại thường không kết hôn

Tại sao năm Kim lâu lại thường không kết hôn