Chữ viết tay tiết lộ tính cách của Trump?

Chữ viết tay tiết lộ tính cách của Trump?