Mạn đàm “Trên đời thứ gì là khó được nhất?”

Mạn đàm “Trên đời thứ gì là khó được nhất?”