Xông nhà năm 2018 với tuổi 1988

Chọn tuổi xông nhà năm 2018


Chọn tuổi của bạn (AL):  
- Phần này sẽ rà soát các tuổi lớn hơn hoặc nhỏ hơn tuổi của bạn.
- Tiếp đến là xét trên góc độ Thiên Can (Giáp, Ất, Bính, Đinh,...) và Địa Chi (Tý, Sửu, Dần, Mão,...), Ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ), Cung số,... và đưa ra những tuổi hợp theo năm sinh được cho là tốt nhất (trong cột đánh giá của bảng dưới đây)
Tuổi chủ nhàNăm mới Mậu Tuất 2018
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Năm : Mậu Tuất [戊戌]
Mệnh : Bình Địa Mộc
Niên Mệnh Năm : Hoả
Cung : Nam: Cung Ly - Nữ: Cung Càn
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợpNăm Mậu Tuất <--> Tuổi hợpĐánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1948 [Mậu Tí]
Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Mậu  =>  Bình
Thìn - Tí  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1948 [Mậu Tí]
Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Mậu  =>  Bình
Tuất - Tí  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Thìn - Tỵ  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Tuất - Tỵ  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1956 [Bính Thân]
Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Thìn - Thân  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1956 [Bính Thân]
Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Tuất - Thân  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Đinh  =>  Bình
Thìn - Dậu  =>  Lục hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Đinh  =>  Bình
Tuất - Dậu  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Mộc - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Ất  =>  Bình
Thìn - Tỵ  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Mộc - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Ất  =>  Bình
Tuất - Tỵ  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1966 [Bính Ngọ]
Mộc - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Thìn - Ngọ  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1966 [Bính Ngọ]
Mộc - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Mộc - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Đinh  =>  Bình
Thìn - Mùi  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Mộc - Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Đinh  =>  Bình
Tuất - Mùi  =>  Lục phá
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Mộc - Tang Đố Mộc   =>  Bình
Mậu - Nhâm  =>  Bình
Thìn - Tí  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Mộc - Tang Đố Mộc   =>  Bình
Mậu - Nhâm  =>  Bình
Tuất - Tí  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]
Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Mậu  =>  Bình
Thìn - Ngọ  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1978 [Mậu Ngọ]
Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Mậu  =>  Bình
Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Kỷ  =>  Bình
Thìn - Mùi  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Mộc - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Kỷ  =>  Bình
Tuất - Mùi  =>  Lục phá
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Mậu - Canh  =>  Bình
Thìn - Thân  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Mậu - Canh  =>  Bình
Tuất - Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]
Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Mậu - Tân  =>  Bình
Thìn - Dậu  =>  Lục hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1981 [Tân Dậu]
Mộc - Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Mậu - Tân  =>  Bình
Tuất - Dậu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Nhâm  =>  Bình
Thìn - Tuất  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Nhâm  =>  Bình
Tuất - Tuất  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Thìn - Hợi  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Mộc - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Tuất - Hợi  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1986 [Bính Dần]
Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Thìn - Dần  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1986 [Bính Dần]
Mộc - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Tuất - Dần  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]
Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Thìn - Dậu  =>  Lục hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]
Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Tuất - Dậu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Ất  =>  Bình
Thìn - Hợi  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Ất  =>  Bình
Tuất - Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1996 [Bính Tí]
Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Thìn - Tí  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 1996 [Bính Tí]
Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Bính  =>  Bình
Tuất - Tí  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]
Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Bình
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Thìn - Mùi  =>  Bình
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]
Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Bình
Mậu - Qúy  =>  Tương hợp
Tuất - Mùi  =>  Lục phá
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Giáp  =>  Tương phá
Thìn - Thân  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Giáp  =>  Tương phá
Tuất - Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]
Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Ất  =>  Bình
Thìn - Dậu  =>  Lục hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]
Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Mậu - Ất  =>  Bình
Tuất - Dậu  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2008 [Mậu Tí]
Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Mậu  =>  Bình
Thìn - Tí  =>  Tam hợp
Năm Mậu Tuất -> tuổi : 2008 [Mậu Tí]
Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Mậu - Mậu  =>  Bình
Tuất - Tí  =>  Bình
Tốt
Xem tiếp các bài:
  Xem ngày đẹp
  Xem ngày theo tuổi
  Xem ngày làm nhà
  Xem ngày cưới
  Xem ngày khai trương