Có thể mỉm cười mỗi ngày cũng là một loại tài phú

Có thể mỉm cười mỗi ngày cũng là một loại tài phú