Ma chay
Những điều cần biết khi cải táng, bốc mộ hoặc sang cát

Những điều cần biết khi cải táng, bốc mộ hoặc sang cát

Tại sao, tại sao và tại sao?

Tại sao, tại sao và tại sao?

Hơi lạnh ở xác chết, cách phòng?

Hơi lạnh ở xác chết, cách phòng?

Lễ an táng tiến hành như thế nào?

Lễ an táng tiến hành như thế nào?

Những người điều hành công việc trong lễ tang?

Những người điều hành công việc trong lễ tang?

Sau lễ thành phục, trước lễ an táng phải làm gì?

Sau lễ thành phục, trước lễ an táng phải làm gì?

Tại sao trước khi khâm liệm nhập quan có tục đưa người chết nằm xuống chiếc chiếu giải dưới đất?

Tại sao trước khi khâm liệm nhập quan có tục đưa người chết nằm xuống chiếc chiếu giải dưới đất?

Người sắp chết có những dấu hiệu gì báo trước?

Người sắp chết có những dấu hiệu gì báo trước?