Sinh năm 1969 Kỷ Dậu hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 1969 Kỷ Dậu hợp với màu gì? mua xe màu gì?