* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Chim khôn ai nỡ bắn, người khôn ai nỡ nói nặng

Tin-bài liên quan