Sinh năm 1988 Mậu Thìn hợp hướng nào?

Sinh năm 1988 Mậu Thìn hợp hướng nào?