Tuổi Kỷ Dậu hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất?

Tuổi Kỷ Dậu hợp với màu gì và kỵ màu nào nhất?