* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Của người bồ tát, của mình lạt buộc

Tin-bài liên quan