Ngũ hành sinh-khắc
Sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1994 Giáp Tuất hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1993 Quý Dậu hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1993 Quý Dậu hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1992 Nhâm Thân hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1992 Nhâm Thân hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1991 Tân Mùi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1991 Tân Mùi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1990 Canh Ngọ hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1990 Canh Ngọ hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1989 Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1989 Kỷ Tỵ hợp với tuổi nào?