Ngũ hành sinh-khắc
Sinh năm 2012 Nhâm Thìn hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2012 Nhâm Thìn hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2011 Tân Mão hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2011 Tân Mão hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2010 Canh Dần hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2010 Canh Dần hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2009 Kỷ Sửu hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2009 Kỷ Sửu hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2008 Mậu Tý hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2008 Mậu Tý hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2007 Đinh Hợi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2007 Đinh Hợi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2006 Bính Tuất hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2006 Bính Tuất hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2005 Ất Dậu hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2005 Ất Dậu hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2004 Giáp Thân hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2004 Giáp Thân hợp với tuổi nào?