Tướng pháp quốc âm ca 相法國音歌

Sách chép tay về phép xem tướng chép bang chữ Nôm. Sách tương đối khó đọc do phong hoá của thời gian.

Một số ảnh về sách:

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay