Họa đi với kẻ tranh giành, ai mà nhường nhịn phúc lành Trời ban

Họa đi với kẻ tranh giành, ai mà nhường nhịn phúc lành Trời ban