Lễ tang khi Vua băng hà thời phong kiến

Lễ tang khi Vua băng hà thời phong kiến

Lễ an táng tiến hành như thế nào?

Lễ an táng tiến hành như thế nào?

Những người điều hành công việc trong lễ tang?

Những người điều hành công việc trong lễ tang?

Sau lễ thành phục, trước lễ an táng phải làm gì?

Sau lễ thành phục, trước lễ an táng phải làm gì?

Có ngày tốt hay xấu không?

Có ngày tốt hay xấu không?