Sinh năm 1964 Giáp Thìn hợp hướng nào?

Sinh năm 1964 Giáp Thìn hợp hướng nào?