Sinh năm 2004 Giáp Thân hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 2004 Giáp Thân hợp với màu gì? mua xe màu gì?