Sinh năm 2008 Mậu Tý hợp với tuổi nào?

Sinh năm 2008 Mậu Tý hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1995 Ất Hợi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1995 Ất Hợi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1992 Nhâm Thân hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1992 Nhâm Thân hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1983 Quý Hợi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1983 Quý Hợi hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1980 Canh Thân hợp với tuổi nào?

Sinh năm 1980 Canh Thân hợp với tuổi nào?