* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời

Tin-bài liên quan