Số sim điện thoại Hung Kiết ra sao?

Số sim điện thoại Hung Kiết ra sao?