Sinh năm 1967 Đinh Mùi hợp hướng nào?

Sinh năm 1967 Đinh Mùi hợp hướng nào?