Sinh năm 2002 Nhâm Ngọ hợp hướng nào?

Sinh năm 2002 Nhâm Ngọ hợp hướng nào?