Số mệnh của con người có phải đã được định sẵn từ trước?

Tăng Quốc Phiên (1811), tên là Tử Thành, người Bạch Dương huyện Tương Hương phủ Trường Sa tỉnh Hồ Nam vào triều đại nhà Thanh. Ông cùng với Lý Hồng Chương, Tả Tông Đường, Trương Chi Động được xưng là “Vãn Thanh tứ đại danh thần”. Ông làm đến chức quan Võ Anh Điện Đại Học Sĩ, tổng đốc Lưỡng Giang. Năm Đồng Trị được phong nhất đẳng Nghị Dũng Hầu.