* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Bầm gan tím ruột

Tin-bài liên quan