‘Môn đăng hộ đối’ có ý nghĩa và thực sự là gì?

‘Môn đăng hộ đối’ có ý nghĩa và thực sự là gì?

Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ nghèo khó bỗng trở thành phú ông?

Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ nghèo khó bỗng trở thành phú ông?