Các anh chàng Hoàng đạo giải quyết vấn đề gì giỏi giang nhất?

Đấng nam nhi đội trời đạp đất nhưng đương nhiên không phải bất cứ việc gì họ cũng giải quyết được. Tuy vậy, vẫn sẽ có những việc các chàng làm giỏi hơn vì đó là sở trường của họ.