* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Áo rách thay vai, quần rách đổi ống

Tin-bài liên quan