* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Bạc như vôi

Tin-bài liên quan