Sinh năm 1984 Giáp Tý hợp với màu gì? mua xe màu gì?

Sinh năm 1984 Giáp Tý hợp với màu gì? mua xe màu gì?