Bí quyết thật sự để con cháu hiển quý là gì?

Bí quyết thật sự để con cháu hiển quý là gì?

Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ nghèo khó bỗng trở thành phú ông?

Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ nghèo khó bỗng trở thành phú ông?

Tích đức là gì, vì sao người xưa nói ‘Có đức mặc sức mà ăn’?

Tích đức là gì, vì sao người xưa nói ‘Có đức mặc sức mà ăn’?