Hết thảy mọi việc trên thế gian đều có định số

Hết thảy mọi việc trên thế gian đều có định số

Người như thế nào thì có tướng tài lộc?

Người như thế nào thì có tướng tài lộc?

Làm việc thiện mà không thấy phúc báo, mong cầu mà không được toại nguyện, rốt cuộc vì đâu?

Làm việc thiện mà không thấy phúc báo, mong cầu mà không được toại nguyện, rốt cuộc vì đâu?