Phụ nữ gieo nhân duyên gì thì được phúc báo xinh đẹp, giàu sang ?

Phụ nữ gieo nhân duyên gì thì được phúc báo xinh đẹp, giàu sang ?

Vì sao người xưa nói: ‘Đại nạn không chết, tất có hậu phúc’?

Vì sao người xưa nói: ‘Đại nạn không chết, tất có hậu phúc’?

Làm việc thiện mà không thấy phúc báo, mong cầu mà không được toại nguyện, rốt cuộc vì đâu?

Làm việc thiện mà không thấy phúc báo, mong cầu mà không được toại nguyện, rốt cuộc vì đâu?