Bí quyết thật sự để con cháu hiển quý là gì?

Bí quyết thật sự để con cháu hiển quý là gì?

Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ nghèo khó bỗng trở thành phú ông?

Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ nghèo khó bỗng trở thành phú ông?