Điều gì đang chờ đợi 12 chòm sao tại thời điểm trăng non Cự Giải?

Điều gì đang chờ đợi 12 chòm sao tại thời điểm trăng non Cự Giải?