Đố vui, vui đố. Các tỉnh Nam bộ. Thường có một huyện. Địa danh hai tiếng. Đặt trùng tên nhau. Suy trước nghĩ sau. Huyện gì mau đáp?

Huyện Châu Thành – có nhiều ở

các tỉnh thuộc Nam bộ

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay