Văn tài, võ lượt, thông minh. Viết Hịch Tướng Sĩ, cho quân an lòng. Tướng tài đầy đủ nghĩa nhân. Ba lần đánh giặc, ông đều lập công.

Hưng Đạo Vương, tức Trần Hưng Đạo

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay