Người tài chẳng thiết làm Vua. Trúc Lâm Yên Tử, phái thiền lập nên. Triết gia phật học giúp đời. Thanh cao, phóng khoáng, anh minh, đa tài.

(Trần Nhân Tông)

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay