Đố vui, vui đố. Thuộc vùng Nam bộ. Tỉnh gì đáp mau. Tên có chữ sau. Trùng tên thành phố. Nghệ An, Thanh Hóa. Ai từng đi qua. Thành phố này là. Là chi

Tỉnh Trà Vinh, Thành phố Vinh - Nghệ An

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay