Nam Dương, Nam Định, Nam Vang. Nam nào chẳng phải giang san Việt mình? Trước sau xin hãy phân minh. Đố sinh viên, đố học sinh thi tài.

Nam Dương tức nước Indonesia,

Nam Định là một tỉnh ở Bắc Bộ,

Nam Vang tức Nông Pênh ở Camphuchia

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay