* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

Tin-bài liên quan