Tử vi là môn khoa học dự đoán?

Tử vi là môn khoa học dự đoán?