Ăn đàng miệng ra đàng lưng. Động đến hai sừng thì vãi cứt ra.

Cái bào gỗ

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay