Địa danh chữ cuối. Có AN (2 tỉnh). Có NINH (3 tỉnh). Có YÊN (1 tỉnh). Có TĨNH (1 tỉnh). Có HOÀ (1 tỉnh), THUẬN (2 tỉnh). Ai người tú tuấn. Ai kẻ thôn

(Nghệ An, Long An;

Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh;

Phú Yên; Hà Tĩnh; Khánh Hòa;

Bình Thuận, Ninh Thuận)

Tin bài liên quan

Chuyên đề hay